ORGANIZING SECRETARIAT

ATHENS

THESSALONIKI

  •  50A Stadiou Str.,
      55534 Pylea, Thessaloniki
  •   (+30) 2310 247743
      (+30) 2310 247734
  •   (+30) 2310 247746

PLEASE CONTACT